روش های پیش بینی در اکسل

اکسل نرم افزار گسترده و همه گیری برای کار با داده هاست. از این رو با توجه به داغ بودن بحث پیش بینی ها، در این سایت آموزش های متنوعی در خصوص انواع روش های پیش بینی و پیاده سازی آن ها در اکسل راه اندازی کرده ایم.

 

۱- معرفی کلی روش های پیش بینی در اکسل

۲- روش های کمّی

۳- روش های کیفی

۴- مدل های رگرسیون

۵- مدل های سری زمانی

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.