شماره حساب ها

 بانک ملتبانک ملت : به نام پوریا بغدادی

شماره حساب : ۴۶۳۲۰۹۴۲۷۳

شماره کارت : ۱۶۵۳-۰۱۸۰-۳۳۷۸-۶۱۰۴

 بانک پاسارگادبانک پاسارگاد : به نام پوریا بغدادی

شماره حساب: ۲۰۷۸۰۰۱۱۳۲۴۰۲۱

شماره کارت: ۳۷۷۴-۳۵۸۸-۲۹۱۰-۵۰۲۲

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.