فرمت بندی اعداد بصورت شرطی در اکسل

فرمت بندی اعداد بصورت شرطی در اکسل

زمانی که لازم است تا برخی اعداد بصورت سه رقم سه رقم جدا شوند و برخی نه، یا ارقام آخر برخی اعداد به صفر تبدیل شوند و برخی نه، نیاز به پیاده سازی فرمت با کمک فرمول های IF و Text و Round وجود دارد. در این آموزش به مدت ۱۱ دقیقه به کاربرد فرمت نویسی در اکسل با کمک IF و Text پرداخته شده است.

ادامه مطلب


کنترل فرمول ها و سلول ها با Watch Window در اکسل

کنترل فرمول ها و سلول ها با Watch Window در اکسل
در اکسل این قابلیت وجود دارد تا با کمک پنجره Watch Window که همیشه بر روی صفحه بصورت ثابت نمایش داده می شود تغییرات سلول ها و فرمول های گوناگونی را مشاهده و بر آن ها نظارت کنیم.

ادامه مطلب