نمایش اعداد به صورت هزارم و میلیونم در اکسل

نمایش اعداد به صورت هزارم و میلیونم در اکسل

مواقعی در اکسل نیاز به خلاصه سازی اعداد بزرگ یا به عبارتی نمایش آنها به صورت ضرایبی از هزار یا میلیون به صورت زیر میباشد. ادامه مطلب


مفهوم مطلق و نسبی در اکسل

مفهوم مطلق و نسبی در اکسل

از علامت $ در اکسل برای ثابت نگه داشتن آدرس سلولها در بسط دادن فرمول استفاده می شود. زمانی که فرمول A1B1 را به سمت ردیفهای پایین تر بسط دهید نتیجه بصورت A2B2، A3B3،…. تغییر خواهد کرد، همچنین اگر فرمول A1A2 را به سمت راست (پیش فرض) بسط دهید نتیجه بصورت B1B2, C1C2, …. خواهد بود. ادامه مطلب