ویزیو و پاور بی آی
Power BI
امینه نقویان

ارتباط Visio و Power BI

با در کنار هم قرار گرفتن ویزیو و پاور بی آی، طراحی و مقایسه داده‌ها در هر دو حالت نمودارها و طرح‌های گرافیکی میسر میگردد.