مقایسه Duplicate و Reference در Power Query

مقایسه Duplicate و Reference در Power Query

rهنگامی که با جداول یا کوئری ها در Power Query کار می کنید از دو امکان Duplicate و Reference برخوردارید. فهم تفاوت میان این دو قابلیت ساده و پر اهمیت است و منجر به استفاده صحیح و به جا از این امکانات می شود.

ادامه مطلب