هوش تجاری با پاور بی آی

Power BI یک سرویس تحلیل کسب و کار می باشد که توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است. این نرم افزار مصور سازی های تعاملی و هوش تجاری Self-Service را فراهم می کند تا کاربران نهایی بتوانند داشبورد ها و گزارشات خودشان را بدون داشتن دانش پایگاه داده ها و سیستم های اطلاعاتی بسازند.

powerbi training institute bangalore - هوش تجاری با پاور بی آی

در این صفحه دسته بندی مطالب و لینک های مرتبط با آموزش Power BI سازماندهی شده اند: (منبع)

شروع کار با پاور بی آی (Getting Started With Power BI)

۱- راهنمای یادگیری

۲- استفاده از Power BI

۳- قسمت های اصلی ساختار Power BI

۴- نگاهی اجمالی به سرویس Power BI

۵- مرور بخش اول راهنمای یادگیری

پاکسازی و ورود داده ها (Getting Data)

۱- گرفتن داده ها

۲- شروع کار با Power Bi Desktop

۳- اتصال به منابع داده

۴- پاکسازی و انتقال اطلاعات با Query Editor

۵- تغییر شکل داده ها و منابع داده ای دیگر

۶- پاکسازی داده ها بصورت غیر معمول

 

 

سرفصل های استاندارد دوره آموزشی Power BI

Getting and Transforming Data with Power BI Desktop

 • M Query Language
  • Introduction to M
  • Where to Edit and Write M
  • Using a Function to add a Custom Column
  • Reading M
  • Writing M
  • Type System
  • Lists and Records
  • Splitting Text
  • Tips for Writing M
  • Error Trapping
 • Transform
  • Fixing Dates with the Locale Setting
  • Columns – Move, Remove, Rename & Duplicate
  • Splitting Columns and Extracting Text
  • Merging Columns
  • Filtering Rows
  • Sorting
  • Filtering Rows
  • Remove Duplicates & Errors
  • Sorting
  • Replace & Fill
  • Transforming Text & Numbers
  • Transforming Dates
  • Adding Custom & Index Columns
  • Adding Custom Calculated Columns
  • Adding Custom Date & Time Columns
  • Grouping
  • Unpivot
  • Transpose
  • Duplicating & Referencing Another Query
  • Add Column From Examples
 • Parameter Table & Custom Functions
  • Parameter Tables for Filtering
  • Scrape Data from Multiple Web Pages
  • Dynamic Folder Paths
  • Dynamic File Paths
  • Formula Firewall Errors
  • Manage Parameters

GETTING STARTED WITH DAX FOR POWERPIVOT

 • What Is DAX?
 • Where to Write DAX
 • Introduction to creating Calculated Columns
 • Introduction to Measures (Calculated fields)
 • How to write DAX
 • Operators and Operator Precedence
 • Data Types

DAX AGGREGATE FUNCTIONS IN POWERPIVOT

 • Sum, Average, Min, Count, Counta and Max functions
 • Sumx, Averagex, Minx, Countx, Countax and Maxx functions
 • Statistical functions and Sum(), Sumx() functions

      DAX FUNDAMENTAL FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Filter, Logical and Miscellaneous functions
 • All Function
 • AllExcept function
 • Calculate function
 • Calculatetable function
 • Related function
 • Relatedtable function
 • Filter function
 • IfError function
 • Distinct function
 • Earlier function

    DAX DATE AND TIME FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Date function
 • Hour function
 • Month function
 • Year function
 • Day function
 • Weekday function
 • Weeknum function

       DAX TEXT FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Concatenate function
 • Left function
 • Right function
 • Trim function
 • Substitute function

     DAX MATH ADN TRIG FUNCTIONS FOR POWERPIVOT

 • Int function
 • MOD function
 • Round function
 • Roundup function
 • Rounddown function

     Power BI Desktop Visualizations

 • Creating Visualizations
 • Color Formatting
 • Setting Sort Order
 • Scatter & Bubble Charts & Play Axis
 • Tooltips
 • Cross Filtering and Highlighting
 • Visual, Page and Report Level Filters
 • Drill Down/Up
 • Hierarchies
 • Reference/Constant Lines
 • Tables, Matrices & Conditional Formatting
 • KPI’s, Cards & Gauges
 • Map Visualizations
 • Custom Visuals
  • Heat Map Chart
  • Gantt Chart
  • Bullet Chart
  • Hierarchy Slicer
 • Managing and Arranging
 • Matrix
 • Table
 • Charts
  • Area Chart
  • Combo Chart
  • Bar and Column Chart
  • Multi row
  • Doughnut Chart
  • Funnel Chart
  • Gauge Chart
  • Line Chart
  • Tree Map
  • Waterfall chart

       Analytics pane

 • Min Line
 • Max Line
 • Average Line
 • Median Line
 • Percentile Line
 • X-Axis Constant Line
 • Y-Axis Constant Line
 • Trend Line
 • Forecasting

       Power Bi report Server

 • Power BI Report Server Installation and Configuration
 • Cerate SQL Server Analysis Services (SSAS)tabular model or multidimensional cube
 • Publish Reports to power BI report Server

       Power BI Mobile Report

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *